انواع شاخ گوزنی

حفاظ شاخ گوزنی

مشتریان همیشه تصور میکنند حفاظ شاخ گوزنی فقط یک مدل است در صورتی که انواع حفاظ شاخ گوزنی وجود دارد.

ما میخواهیم در این مقاله در کمترین زمان اطلاعات جامعی درباره انواع حفاظ به شما دوستان بدهیم

انواع شاخ گوزنی:

۱-شاخ گوزنی مدل فر

۲-شاخ گوزنی مدل F

۳-شاخ گوزنی مدل ساده

۴-شاخ گوزنی بوته ای

بصورت کوتاه هر مدل را توضیح خواهیم داد.

از دیگر انواع شاخ گوزنی میتوان به مدل فر اشاره کرد

۱-شاخ گوزنی مدل فر:

این مدل از اسمش هم پیداست بصورت فر است نوع ساختار این نوع حفاظ هر شاخه حفاظ دارای فر خوردگی است

یعنی اینکه بجای اینکه میلگرد ها کمی خم شوند این میلگردها طی فرآیند پیچشی فر میشوند.

وقتی که میلگردها فر میشوند میلگرد مورد استفاده در حفاظ شاخ گوزنی فر بیشتر است از شاخ گوزنی ساده بنابراین:

وقتی حجم و جرم مورد استفاده در شاخ گوزنی فر زیاد است در نتیجه قیمت تمام شده برای شرکت هم بیشتر میشود در نتیجه هزینه فروش حفاظ شاخ گوزنی از فر نیز بیشتر میشود

از دیگر انواع شاخ گوزنی میتوان به ارتفاع مدل فر اشاره کرد

ارتفاع شاخ گوزنی فر:

ارتفاع شاخ گوزنی فر نیز مانند دیگر شاخ گوزنی هااست وارتفاعات شاخ گوزنی فر عبارتنداز:

۱- ارتفاع شاخ گوزنی فر ۵۰سانتیمتر

۲-ارتفاع شاخ گوزنی فر ۷۰سانتیمتر

۳-ارتفاع شاخ گوزنی فر ۹۰سانتیمتر

۴-ارتفاع شاخ گوزنی فر ۱۲۰سانتیمتر

۵-ارتفاع شاخ گوزنی فر ۱۵۰سانتیمتر

تراکم شاخ گوزنی مدل فر:

این نوع حفاظ تراکمش با دیگر شاخ گوزنی ها یکسان است که در تراکم های زیر در حال تولید است که عبارتند از:

۱-شاخ گوزنی فر در تراکم ۸

۲-شاخ گوزنی فر در تراکم ۱۰

۳-شاخ گوزنی فر در تراکم۱۲

۴-شاخ گوزنی فر در تراکم ۱۴

۵-شاخ گوزنی فر در تراکم ۱۵

تراکم حفاظ شاخ گوزنی

تراکم حفاظ شاخ گوزنی

تولید شاخ گوزنی مدل فر:

تولید این نوع حفاظ نیز همچون دیگر حفاظ ها است .

بااین تفاوت که در مدل فر شاخه های اصلی حالت فر پیدا میکنند

نوع رنگ کاری این نوع حفاظ نیز دقیقا همچون رنگکاری حفاظ های دیگر است.

حفاظ شاخ گوزنی فر

حفاظ شاخ گوزنی فر

از دیگر انواع شاخ گوزنی میتوان به مدل F اشاره کرد :

شاخ گوزنی مدلF:

این مدل شبیه حفاظ شاخ گوزنی ساده است با این تفاوت که شبیه به Fاست و حفاظ شاخ گوزنی به سمت خاصی حالت داده شده است

ارتفاع شاخ گوزنی F:

ارتفاع شاخ گوزنی F نیز مانند دیگر شاخ گوزنی هااست وارتفاعات شاخ گوزنی فر عبارتنداز:

۱- ارتفاع شاخ گوزنی مدل  اف ۵۰سانتیمتر

۲-ارتفاع شاخ گوزنی مدل  اف۷۰سانتیمتر

۳-ارتفاع شاخ گوزنی فر ۹۰سانتیمتر

۴-ارتفاع شاخ گوزنی مدل  اف ۱۲۰سانتیمتر

۵-ارتفاع شاخ گوزنی مدل  اف ۱۵۰سانتیمتر

تراکم شاخ گوزنی مدل F:

این نوع حفاظ تراکمش با دیگر شاخ گوزنی ها یکسان است که در تراکم های زیر در حال تولید است که عبارتند از:

۱-شاخ گوزنی مدل F در تراکم ۸

۲-شاخ گوزنی مدل F در تراکم ۱۰

۳-شاخ گوزنی مدل F در تراکم۱۲

۴-شاخ گوزنی مدل F در تراکم ۱۴

۵-شاخ گوزنی مدل F در تراکم ۱۵

حفاظ شاخ گوزنF

حفاظ شاخ گوزنF

دیدگاه ها

انواع حفاظ

تماس با ایمن گستر

شماره تماس: 09124884349 آدرس: یافت آباد - بلوار معلم - بلوار بهار - ایمن گستر

انواع حفاظ

حفاظ شاخ گوزنی
حفاظ لیلیوم
حفاظ نیزاری

نصب انواع حفاظ

نصب حفاظ شاخ گوزنی
نصب حفاظ لیلیوم
نصب حفاظ نیزاری

شبکه های اجتماعی